Ochrana osobných údajov


Informácia o spracúvaní osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov
(GDPR)
Prevádzkovateľ apartmánov Amália plne rešpektuje súkromie osôb a zodpovedne pristupuje
k spracúvaniu osobných údajov. V súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov
Vás informujeme, ako spracúvame osobné údaje. Legislatívny rámec ochrany osobných údajov tvorí
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákon
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o ochrane osobných údajov“).
Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom je Roman Piešťanský, B Kláštorská 464/58, Piešťany 921 01, IČO: 32845367,
zapísaná v Okresnom úrade Piešťany, Číslo živnostenského registra: 204-5709 (ďalej len
„Prevádzkovateľ“ alebo „my“).
Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
tel. č. +421 905563128
e-mail: apartmanyamalia@centrum.sk
Základné pojmy
Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Osobné údaje sú akékoľvek
informácie, týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.
Účely spracúvania osobných údajov
I. Zmluvné vzťahy
Na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy, vrátane predzmluvných vzťahov, Prevádzkovateľ spracúva
osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu vymedzenom príslušnou zmluvou, a to najmä: meno
a priezvisko, adresa a kontaktné údaje (tel. číslo, e-mailová adresa) dotknutej osoby. Právnym
základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, spracúvanie
osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba,
alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje, bez ktorých nemožno
uzatvoriť a/alebo riadne plniť predmetnú zmluvu. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania
zmluvného vzťahu a po dobu uplatňovania právnych nárokov.
II. Zmluva o ubytovaní
Na účely zmluvných vzťahov súvisiacich s poskytovaním ubytovania, Prevádzkovateľ spracúva
osobné údaje dotknutej osoby v knihe ubytovaných, ktorá obsahuje údaje o mene a priezvisku
ubytovaného, číslo jeho občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, adresu trvalého pobytu
a dobu ubytovania. Pri ubytovaní cudzincov je Prevádzkovateľ povinný overiť totožnosť cudzinca
a spracúvať aj jeho údaje o štátnej príslušnosti a dátumu narodenia, príp. ďalšie údaje v súvislosti
s plnením povinnosti hlásenia pobytu cudzinca v zmysle osobitných predpisov.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností
Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR. Zákonné povinnosti vyplývajú
najmä zo zákona č.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a o registri
obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte
cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou
požiadavkou, nakoľko spracúvanie osobných údajov stanovujú osobitné predpisy. Osobné údaje
spracúvané na tomto právnom základe sú uchovávané po dobu stanovenú osobitnými predpismi.
III. Účtovné a daňové účely
Na účely plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa sú osobné údaje spracúvané v rozsahu
stanovenom príslušnou legislatívou. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie
zákonných povinností Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR. Poskytnutie
osobných údajov je zákonnou požiadavkou, nakoľko spracúvanie osobných údajov stanovujú
osobitné predpisy. Osobné údaje spracúvané na tomto právnom základe sú uchovávané po dobu
stanovenú osobitnými predpismi.
IV. Kamerový systém
Na účely ochrany zdravia a bezpečnosti osôb a ochrany majetku Prevádzkovateľa je vyhotovovaný
videozáznam z kamerového systému. Právnym základom spracúvania osobných údajov
je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným
záujmom Prevádzkovateľa je ochrana zdravia a bezpečnosti osôb a ochrana majetku
Prevádzkovateľa. Spracúvanie osobných údajov prebieha bez súhlasu dotknutej osoby, nakoľko
spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa. Záznam
z kamerového systému je uchovávaný po dobu 72 hodín, ak záznam nie je využitý na účely
trestného alebo obdobného konania.
V. Ochrana práv a právom chránených záujmov
Na účely ochrany právnych alebo právom chránených záujmov Prevádzkovateľa sú spracúvané
osobné údaje v rozsahu vyplývajúcom zo zmluvného vzťahu. Právnym základom spracúvania
osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia
GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je spracúvanie osobných údajov pre prípad
preukazovania, obhajovania a uplatňovania právnych nárokov, napr. vymáhanie vzniknutých
pohľadávok a uplatňovanie právnych nárokov. Osobné údaje sú spracúvané do uplynutia
premlčacích lehôt.
VI. Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach
Na účely podpory predaja služieb a produktov Prevádzkovateľa a využitie prostredia sociálnych
sietí ako komunikačného kanála so zákazníkom, resp. potenciálnym zákazníkom, Prevádzkovateľ
spravuje svoje profily na sociálnych sieťach (napr. Facebook). Právnym základom spracúvania
osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia
GDPR. Oprávneným záujmom je najmä zvyšovanie záujmu o služby a produkty Prevádzkovateľa.
Osobné údaje sú uchovávané do momentu odstránenia príspevku zo sociálnej siete dotknutou
osobou, odstránenia príspevku Prevádzkovateľom, príp. do namietania spracúvania údajov
na uvedený účel dotknutou osobou alebo do doručenia žiadosti dotknutej osoby o vymazanie jej
osobných údajov z profilu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ môže informácie o používaní webovej
stránky, príp. aktivite na profiloch Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach použiť v súhrnnej forme
k štatistickým analýzam za účelom skvalitňovania obsahu a užívateľského komfortu návštevníkov
webovej stránky alebo účtov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach.
Príjemci osobných údajov
K osobným údajom dotknutých osôb má prístup zmluvný partner Prevádzkovateľa v oblasti
účtovníctva. Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť poskytnuté aj subjektom verejnej správy
a štátnym orgánom v zmysle osobitných predpisov, napr. povinnosť hlásenia pobytu cudzinca
príslušnému policajnému útvaru.
Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje sú spracúvané po dobu (i) ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelu ich spracúvania;
(ii) trvania zmluvného vzťahu a po dobu uplatňovania právnych nárokov a uplynutia premlčacích lehôt;
(iii) trvania oprávneného záujmu, resp. do momentu namietania spracúvania osobných údajov
dotknutou osobou; (iv) 72 hodín v prípade záznamu z kamerového systému, ak záznam nie je využitý
na účely trestného alebo obdobného konania; (v) dobu stanovenú osobitnými predpismi alebo
medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná. V prípade spracúvania osobných
údajov na základe súhlasu dotknutej osoby, do doby na ktorú bol súhlas poskytnutý, resp. do odvolania
tohto súhlasu bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania, založeného na súhlase udelenom
pred jeho odvolaním.
Prenos osobných údajov do tretích krajín a profilovanie
Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať osobné údaje do tretej krajiny a osobné údaje nie sú predmetom
automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.
Za určitých okolností prenos osobných údajov do tretích krajín môže nastávať, a to hlavne v súvislosti
s prevádzkou profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach. V tomto prípade vystupuje
prevádzkovateľ konkrétnej sociálnej siete (napr. Facebook) v zmysle nariadenia GDPR, ako samostatný
prevádzkovateľ, ktorý určuje podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov samostatne.
Na prenosy osobných údajov do USA sú využívané štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou.
Bližšie informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov sú uvedené na stránkach konkrétnej
sociálnej siete (Facebook).
Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má nasledovné práva:

Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu,
máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na kontaktnej
e-mailovej adrese alebo písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom
jeho doručenia. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme
na jeho základe o Vás spracúvali.
Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame,
ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vaše osobné údaje Vám budú
poskytnuté rovnakou formou, akou ste o to požiadali, ak to bude technicky možné.
Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť
informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné,
neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili,
aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov,
napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie
pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných
okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme
môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali
používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás
máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných
údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však
týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej
ste jednou zo zmluvných strán.
Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich
legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody
na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej
osoby, alebo dôvody na obhajovanie právneho nároku a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné
údaje ďalej spracúvať.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné
údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým
je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www.dataprotection.gov.sk.
Svoje práva v súvislosti s ochranou osobných údajov si môžete uplatniť kontaktovaním
Prevádzkovateľa:
(i) elektronickou formou na e-mailovej adrese: apartmanyamalia@centrum.sk, alebo
(ii) v poštovom styku na adrese: Roman Piešťanský, Kláštorská 464/58, 92101 Piešťany.